ПРОУЧВАНЕ за предоставяните рехабилитационни услуги за хора с нарушено зрение

Настоящото проучване се извършва в рамките на проект „Визия за Зрение“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ (www.retinabulgaria.bg) в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (www.flgr.bg) и Асоциация на хората със зрителни нарушения „Blindrafelagid“ – Исландия (www.blind.is) в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Настоящата анкета има за цел да установи информираността на живеещите със слабо зрение или слепота за наличността на подкрепа и рехабилитационни услуги за тях, както и удовлетвореността им от достъпа до тях, вида на предлаганите услуги и полезността им. Събраната информация ще ни послужи през следващите етапи на проекта „Визия за зрение“ за подготовката на обучителните модули, за застъпничество  за подобряване на подкрепата и рехабилитационните услуги за хората със зрителни нарушения по време на предстоящите срещи в областните центрове на страната, за подготовката на препоръките към властите за програми и политики за подобряване на очното и зрителното здравеопазване в България.

Анкетата съдържа 20 въпроса и отнема приблизително 5 минути за попълване.

Краен срок за попълване на въпросника: 1 юли 2020 г.

Поверителност

Информацията ще бъде съхранявана строго поверително. Лични данни няма да бъдат изисквани за предоставяне от Ваша страна. Информацията ще бъде достъпна само на упълномощен персонал за целите на администрирането на анкетата и за анализа на информацията.

Оставаме с голяма благодарност към Вас за ролята и участието Ви в това важно проучване!

Включи се в проучването

Сподели