За нас

През 2018 година ние създадохме Ретина България за да помогнем на себе си и на любимите си хора, засегнати от заболявания на ретината, да достигнем до необходимите за нас решения имащи потенциала да подобрят живота ни.

Мисията на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е да направлява експертната дейност, осигуряваща превенция, лечение и рехабилитация на засегнатите от пигментен ретинит, макулна дегенерация, синдром на Ушер и целия спектър дегенеративни болести на ретината. Присъединете се към нас и ни подкрепете в борбата за предотвратяване на слепотата!


Какво правим:


Застъпваме се

Сътрудничим с различните заинтересовани страни за въвеждане на политики, осигуряващи здравеопазването и социалните дейности за българите, живеещи със заболявания на ретината. Стимулираме провеждането на информиран дебат и се стремим към участие в процесите по вземане на решения за да гарантираме, че гледната точка на пациентите, към които тези политики са насочени, е взета под внимание.

Насърчаваме иновациите

Насърчаваме и популяризираме проучванията в областта на ретината, осигуряващи напредъка на иновативните методи на лечение.
Под проучвания разбираме както тези, извършвани в изследователските лаборатории и клиничните центрове, така и изследванията, провеждани в областта на социалната и икономическата сфера – обобщаване на статистически данни, стойности на разходи и други показатели, позволяващи извършването на анализ и взимането на решения за насочване на ресурси.

Образоваме

Вярваме, че образованието, водещо до участие е ключов двигател на успешната иновация.
Повишаваме осведомеността на хората със заболявания на ретината, за да са информирани участници в процеса по предоставяне на необходимите за тях здравни и социални грижи.
Стремим се към актуализиране на знанията сред ангажираните здравни професионалисти и власти.

Дейността на „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” е насочена към постигане на следните цели:

  1. Универсален достъп до генетична диагностика и консултация на засегнатите от наследствени болести на ретината;
  2. Достъп до налично лечение и лечение в развитие (достъп до клинични проучвания);
  3. Развитие на регистри на пациентите, съдържащи данни от реалния живот;
  4. Въвеждане на скринингови програми за диабетна ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта, осигуряващи навременна диагностика, лечение и рехабилитация;
  5. Универсален достъп до налично лечение за засегнатите от възрастово-обусловените болести на ретината – макулна дегенерация свързана с възрастта, диабетна ретинопатия;
  6. Достъп до хабилитация и рехабилитация, осъществявани според добрите международни практики. Достъп до медицински изделия и асистиращи технологии;

Участваме в работата на Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), чрез ангажираността на д-р Петя Стратиева в групата на европейските пациентски застъпници(ePAG).

Нашата визия:

Нашата визия е за свят, в който зрението може да бъде запазено или възстановено.