Зрение и covid-19

ретина България

Период на проекта: 1.9.2020г. – 30.6.2021г.

Новини от Проекта:
Резюме:

Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания.

Проблемът:

Хората, живеещи със зрителни нарушения и слепота, срещат допълнителни бариери за реинтеграция в обществото, следвайки динамиката на ситуацията с COVID-19. Слабото зрение и слепотата са предизвикателство пред способността им да съблюдават санитарно-хигиенните мерки и физическата дистанция и това ги поставя в по-голям риск от заразяване или разпространение на зараза.

Мерките, които следва да се спазват в медицинските центрове и лечебните заведения и приоритизирането на спешните и неотложни случаи спрямо останалите превръщат общността на слабозрящите и незрящите в една от най-уязвимите групи по отношение на достъп до здравеопазване в създалата се ситуация. Работещият в здравните заведения персонал е, в повечето случаи, необучен как да се отнася както към по-големия контингент на зрително увредените – този на хората с частично зрение, така също и към хората със слепота.

В областта на очното здравеопазване ситуацията с COVID-19 поставя допълнителни бариери (прекъснат диагностичен или опосредстван лечебен процес) пред тези, които живеят в страх от прогресивната си загуба на зрение поради болести, чиято диагноза и прогноза са неясни или чиито заболявания са хронични и изискват продължително лечение.

Цел:

Целта на проекта е да подобри достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите, както и на тези хора, които са във висок риск от нелечима и трудно лечима загуба на зрение поради генетично-обусловени или хронични очни заболявания, като повиши осведомеността на здравните професионалисти за това как да се отнасят към тях в лечебните заведения и медицински центрове в ситуацията, породена от COVID-19 от една страна, и като предостави информация на самите нуждаещи се от неотложна грижа пациенти, от друга.

Основни етапи на проекта:
 1. Подготвителен етап(подготовка и съгласуване на образователните материали – видеоклип, „пътна карта на пациента“ – книжка, надграждане на уебсайта на Сдружението със специализирана секция за COVID-19; информационно-образователен бюлетин.
 2. Образователно-информационна кампания насочена към:
  А. Здравните професионалисти/персонал в Медицинските центрове и лечебните заведения
  Б. Общността на слабо зрящите и незрящите, и на пациентите със очни заболявания, водещи до необратима загуба на зрение
Бенефициенти на проекта:

Общността на слабо зрящите и незрящите хора в България; общността на пациентите и техните семейства с очни заболявания – водещи до зрителни увреждания и слепота (предимно деца и млади хора в случаите на редки очни болести – 900 диагнози в 4 области на офталмологията; хората в трудоспособна възраст със заболявания – водещи до необратима загуба на зрение – диабетна ретинопатия; хората над 65 г. – всеки 4-ти от тях със засягане на ретината).

Дейности по проекта:
 1. Образователно информационна кампания сред медицинския персонал
  • Превод и дублиране на информационен Видеоклип – Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение
  • Създаване на Youtube канал на Ретина България
  • Колаборация с Български лекарски съюз и Българското дружество по офталмология за съвместни действия за разпространението му)
 2. Образователно-информационна кампания сред общността на слабо зрящите и незрящите и сред пациентите с редки очни болести
  • Създаване на консултативна група с офталмолози и генетици за набиране на съдържанието на книжка – Пътят на пациента до геномна диагностика и генетична консултация
  • Дизайн и печат на 1000 броя информационни книжки комбиниран печат – брайл и плосък
  • Разпространение до 265-те общини в България
 3. Надграждане на сайта на Ретина България.
  • Създаване на страница на проекта Зрение и covid-19
  • Публикуване на актуални и проверени новини засягащи условията породени от covid-19 в специално обособена категория вблога с новини
  • Разпространение на ежемесечен информационен бюлетин с най-важните новини засягащи хората с нарушено зрение).
Очаквани резултати:
 • Повишена информираност на медицинския персонал в медицински центрове и лечебни заведения по отношение обслужването на пациенти с нарушено зрение.
 • Подобряване достъпа до здравеопазване на слабозрящите и незрящите.
 • Повишена осведоменост на лицата с нарушено зрение относно наличието на геномна диагностика и генетична консултация, чрез които биха получили точна диагноза и прогноза на заболяването си.
 • Повишена осведоменост на лицата с нарушено зрение относно наличие на одобрено генетично лечение или достигнат етап на клинично изпитание по поставената им диагноза.
 • Повишена информираност на пациенти с редки очни заболявания и със заболявания на ретината – водещата причина за загуба на зрение в развития свят посредством актуална, проверена и непрекъсната информация относно специфични за тях въпроси, свързани с диагностика, лечение и грижи в ситуацията с COVID-19.
Екип на проекта:

Ръководител: Д-р Петя Стратиева – председател на Сдружение „Ретина България“ е член на Европейската Застъпническа Група на Пациенти към развиваната от страна на Европейската Комисия референтна Мрежа от здравни професионалисти и експертни центрове в страните от ЕС по Очни Болести (ERN-EYE). Завършила е медицина, има специалност по имунология и е доктор на науките по молекулярна биология. Д-р Стратиева има дългогодишен ръководен опит от сектора на фармацевтичната индустрия и здравеопазването, в който в продължение на 20 г. е заемала различни национални и международни роли.
Работата й понастоящем по проекти като част от екипа на международната ръководена от пациенти организация Retina International дава възможност за бързо внедряване на работещи в други държави практики за обгрижване на общността на пациентите с болести, водещи до слепота в ситуация на COVID-19, както и на навременно разполагане с необходимата за общността на засегнатите и за полагащите грижи за тях информация

Координатор: Радослав Евтимов е член на сдружение Ретина България. Завършил е Информационна сигурност в УниБИТ. Дългогодишен служител в МВР с различни отговорности, последната от които е документална отчетност и материална логистика на системата за Видеонаблюдение на територията на град София.

Лили Друмева е член на сдружение Ретина България. Тя е дългогодишен радиожурналист в БНР, а понастоящем работи за различни онлайн медии. Тези дейности тя съвместява с дългогодишна кариера на кънтри певица със собствена група и продуцентска дейност.
Силна страна на екипа е съчетанието от различни качества и умения, които притежава всеки от участващите. Комбинирани заедно тези качества покриват изцяло изискванията към предвижданите дейности. Силна експертна подкрепа очакваме от консултантите, които са безспорни авторитети в своите области.

Информационен Бюлетин:

Информационно видео:

„Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение /How to welcome visually impaired people to the hospital?“.

Информационна книжка:

Проектът „Зрение и covid-19“ се изпълнява с подкрепата на TELUS International Bulgaria Community Board , Roche България , Novartis България и Bayer България