ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

Системите на здравеопазване в Европейския съюз имат за цел да осигурят висококачествена, рентабилна грижа, но това е особено трудно при редки или комплексни заболявания с ниско разпространение. Между 5 000 и 8 000 редки болести засягат ежедневието на около 30 милиона души в ЕС. За да се осигури същото качество на грижите за пациенти с редки състояния, бяха създадени Европейските референтни мрежи (ERNs).

Европейските референтни мрежи (ERNs) са виртуални мрежи, включващи референтни центрове в цяла Европа. Те имат за цел да се справят със сложни или редки заболявания или медицински състояния, които изискват високоспециализирано лечение и концентрация на знания и ресурси. ERNs бяха стартирани през 2017 г. Към днешна дата повече от 1600 специализирани центрове и почти 400 болници в 28 държави, свързани с 24 Европейски референтни мрежи (ERN).  В началото на 2022 г. към ЕРМ се присъединиха нови 620 здравни звена от 24 държави-членки на ЕС и Норвегия, с изключение единствено на България, Малта и Люксембург.

Главната мисия на ERNs е да помага на пациенти с редки или комплексни заболявания с ниско разпространение.

ERNs са създадени на основание на  Директива 2011/24/EU на Европейския парламент и Съвета за правото на гражданите на Европа на трансгранично здравно обслужване. По този начин Европейският съюз предоставя възможност за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството в областта на здравеопазването между държавите – членки.

За да бъде предоставена същата възможност за трансгранично здравно обслужване и за българските пациенти необходимо България да разшири участието си в Европейските референтни мрежи, чрез изграждане на експертни центрове и включване на медицински специалисти към всичките 24 Европейски референтни мрежи. Към настоящия момент, страната ни има едва 7 експертни центъра и е пълноправен член само в 5 Европейски референтни мрежи.

Сподели