Национална информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве

Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление започват Национална информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве и ограничаване на слепотата в България.

София, 8 Октомври 2020 г. Международен ден на зрението

Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление започват Национална информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве и ограничаване на слепотата в България.

Кампанията ще се проведе през следващите месеци до края на годината и включва информационни срещи за слабозрящи и незрящи лица и консултативни срещи с областната, общинската администрация и НПО в градовете София, Монтана, Плевен, Пловдив, Бургас и Варна.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Визия за зрение“, изпълняван по Програма „Фонд Активни Граждани България“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2020.

България е сред страните с четирикратно повече установени потребности в очното и зрително здраве спрямо държавите с висок доход, като сред определени необлагодетелствани групи от населението потребностите надвишават тези размери. Същевременно, в държавата липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, както и визия за ограничаване на слепотата и подобряване благосъстоянието  на засегнатите.

До голяма степен неадекватността на съществуващата нормативна уредба произтича от недостатъчната информираност, както на живеещите с нарушено зрение лица, така и на публичните власти, компетентни за вземането на стратегически решения.

„Тази кампания като част от проект „Визия за зрение“ се осъществява от пациенти за пациенти. Загубата на зрението – най-важното от всичките ни сетива и необходимо на всеки етап от съществуването ни – е в състояние да повлияе значително на хода на нашия живот. Последствията от такава загуба, колкото и трудни за приемане да са те,  могат да бъдат смекчени при ранно откриване, лечение и навременна рехабилитация. Равностойното участие на пациентите в механизмите за взимане на решения за политиките, които ги засягат, започва с процеса по повишаване на собствената им осведоменост.“

– д-р Петя Стратиева, председател на сдружение „Ретина България“ и ръководител на проекта „Визия за зрение“.

Проектът „Визия за зрение“ е пилотен и има за цел да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни публични власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания, като стимулира информиран дебат за провеждане на по-адекватни политики и взаимообвързани нормативни промени.

В резултат на дейностите по проекта се очаква да се постигне:

  • Обобщаване на наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено (слабо) зрение в България; основните (и специфични за България) причини за зрителни нарушения и слепота;
  • Дефиниране на основните пропуски и несъответствия в наличните нормативна уредба и политики, в съществуващите медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до зрителното здраве в България.;
  • Установяване на основните нужди на живеещите със зрителни нарушения и

слепота у нас;

  • Повишаване на здравната образованост сред живеещите със зрителни нарушения и слепота чрез създаване на информационна платформа за тях и чрез провеждане на национална кампания и обучителни семинари в различни региони на страната;
  • Подготовка и предложение на пакет от препоръки за стратегически насоки за очното и зрителното здравеопазване в България, съдържащ необходимите мерки за справянето със зрителните нарушения и слепотата.

Проектът „Визия за Зрение“ се изпълнява от Сдружение „Ретина България“  www.retinabulgaria.bg в партньорство с Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) www.flgr.bg  – предоставяща капацитет за работа в общините, и Blindrafelagid – Асоциация на хората със зрителни нарушения  (Исландия), www.blind.is  – допринасяща за споделяне на опит и добри международни практики.

За изпълнението на проекта се разчита на екип от доказани експерти:

Проф. д-р Ива Петкова, експерт – офталмолог

Мила Драгомирова, експерт – оптометрист

Хюсеин Исмаил, експерт – юрист

Д-р Петя Стратиева, експерт – национални и международни политики

Здравко Сечков, експерт – местно и регионално развитие

Повече за дейностите по проекта „Визия за зрение“ и публикациите, свързани с него, можете да намерите на www.vision-project.retinabulgaria.bg

За Сдружение „Ретина България“

Сдружение РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е гражданска организация, ръководена от пациенти и членове на семействата им, в подкрепа на изследванията, политиките и грижите за засегнатите от редки и социално значими болести на ретината (наследствени дистрофии на ретината, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия).

www.retinabulgaria.bg

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

www.activecitizensfund.bg

Сподели