ЦСРИ-Бургас: „Средата за хората с нарушено зрение може да се подобри, чрез увеличаване на социалната активност на хората с нарушено зрение“

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания гр. Бургас  е услуга в общността създадена през 2006 г. Екипът от специалисти включва трима социални работници, трудотерапевт, рехабилитатор, психолог, управител и хигиенист. Персоналът е преминал специфични обучения за работа с целевата група и ежегодно повишава професионалната си квалификация чрез вътрешни обучения, семинари и курсове. Работи се индивидуално и групово за придобиване на нови и възстановяване на стари умения за социално включване на потребителите.

През 2011г. се реализира  проект за обурудване на работни места за зрително затруднени пред Агенция за хората с увреждания, а през 2023 година се реализира телемедицина -предоставяне на здравни консултации и наблюдение от разстояния от УМБАЛ град Бургас. 

Ролята на социалната услуга до голяма степен е да улесни формирането на доброжелателно обкръжение, което да позволи на лицата/потребителите да рискуват и експериментират с нови социални роли и да трупат опит в ролята на работещ. 

Една от основните функции на организациите за/на хората с нарушено зрение е посредничеството за професионалната реализация на хората от тази общност. Мотивация за участие в различни кампании, подпомагане и информиране, както и преодоляване на психологическите бариери на работодателите спрямо хората с увреждания. Способност на хората с нарушено зрение да правят собствени избори и да придобият контрол над живота си.

Средата за хората с нарушено зрение може да се подобри, чрез увеличаване на социалната активност на хората с нарушено зрение чрез организиране на повече информационни кампании.  Създаване на възможности за съвместни дейности и обмен между хора с увредено зрение и други с нормално зрение, така че членовете на различните групи в обществото да се опознаят по-добре и да преодолеят стереотипите и причисляването на „другите“ към определени ограничителни понятия.

ЦСРИ-Бургас  предлага следните курсове и услуги

Информиране и консултиране: Повишаване или придобиване на нови умения от потребителите да се справят в конкретна ситуация, личностна криза, проблеми в поведението, контакти с институции и т.н.

Застъпничество и посредничество: Специалистите в социалната услуга са посредници между потребителите, попаднали в кризисна ситуация, в социална изолация или в условия на недостиг на основен ресурс за поддържане на качествен живот и обществени институции, имащи отношение, механизми и ресурс за справяне с инцидентно възникнали обстоятелства, негативно обществено мнение или общности, оказващи значителен и неоснователен отпор. Застъпничество се осъществява чрез представляване пред различни институции, осигуряване на контакт с цел отстояване на права и други пред съответните органи и при констатирана нужда от даден вид помощ – правна, здравна, обучителна или друга.

Общностна работа: Основните дейности на общностната работа са свързани с превенцията и овластяването на потребителите и техните близки.

• Превенция на насилието;

• Подкрепа при жертви на насилие;

• Превенция на отклоняващо се поведение;

• Психологическо консултиране;

• Рисково поведение, включително зависимости от психо-активни вещества, хазарт, алкохол;

•  Информационни програми  при настъпване на различни житейски кризи;

• Възможност за сформиране на групи за взаимопомощ по констатиран общ проблем;

• Терапия и рехабилитация: Адаптиране към условията на средата, придобиване на нови умения, обучение на потребителя за увеличаване на възможността за участие  в ежедневни активности;

•  Готварство;

• Групова психотерапия;

• Изнесена беседа;

• Арт-терапия;

• Социална интеграция;

Обучения за придобиване на умения: Практическо усвояване на умения, необходими за осъществяване на независим живот, всеобхватни обучения, фокусирани в някои конкретни аспекти като контролиране на симптоми на психично заболяване, самостоятелно приемане на лекарства, кулинарни, полезни, комуникативни, компютърни и социални  умения.

Придобиване на трудови умения: Обучение в трудови умения и придобиване на общи (неспецифични) трудови навици, което да осигури подкрепа на потребителите на Центъра в процеса на активно търсене и намиране на работа, както и за задържане на работното място, включително чрез посредничество пред работодатели, социални, здравни, административни и други служби.

В ЦСРИ за хора със зрителни увреждания град Бургас се приемат лица, които отговарят на следните критерии:

✔ Възраст над 18 години;

✔ ТЕЛК решение с диагноза- зрителни увреждания над 50 %;

✔ Да имат съхранени когнитивни функции;

✔ Да подлежат на включване в различни обучителни и терапевтични дейности.

Желаещите да ползват социалната услуга подават писмено заявление по образец по настоящия си адрес, до Дирекция „Социално подпомагане“- Бургас. Необходимите документи, които се прилагат към заявлението са:

✔ Документ за самоличност( за справка);

✔ Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК; 

✔ Копие от съдебно решение, ако лицето е поставено под запрещение;

✔ Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние от личен лекар;

✔ Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

За връзка с ЦСРИ-Бургас

Телефон 056/ 862 001 , както и 0879/ 656 652.

Имейл адрес: socialrehab@abv.bg

Консултации се предоставят и  на място: град Бургас, ж.к.“Зорница“  бл. 47, вх. 7-Партер.

За повече информация, можете да посетите фейсбук страницата: ЦСРИ за хора със зрителни увреждания гр. Бургас

Сподели