ЦСРИЛЗУ Шумен: „Услугите ни целят подкрепа на индивидуалното развитие на лицата със зрителни увреждания“

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в град Шумен функционира като делегирана държавна дейност от 20 юни 2006 г. Предоставянето на услугите в ЦСРИЛЗУ целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности, самостоятелност и независимост на лицата със зрителни увреждания чрез целенасочени дейности за постигане на социално включване и интеграция. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Екипът на центъра се състои от следните специалисти: социални работници, терапевт ориентиране на слепи и трудотерапевт.

В центъра се предлагат следните социални услуги:

 • Информиране и консултиране;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения;
 • Подкрепа за придобиване на трудови умения;
 • Общностна работа;
 • Застъпничество и посредничество;

Част от дейностите, чрез които се реализират тези социални услуги са:

 • Ориентиране и мобилност;
 • Полезни умения;
 • Брайлова грамотност;
 • Готварство;
 • Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения;
 • Цветарство и градинарство;
 • Арт-терапия;
 • Музико и ритъм терапия;
 • Физическа култура;
 • Работа с близки на потребителите;
 • Мобилни услуги;
 • Изнесени обучения;
 • Консултиране;
 • Мотивационно обучение;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език;
 • Други;

Право на социални услуги в ЦСРИЛЗУ има всяко пълнолетно лице със зрително увреждане, което се нуждае от подкрепа за превенция и/ или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот.

Всяко зрително затруднено лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИЛЗУ, подава до Дирекция социално подпомагане по настоящ  адрес следните документи:

 • заявление  по образец за ползване на социална услуга;‘
 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  или  медицински протокол на ЛКК (при наличие на такива);
 • копие на наличен амбулаторен картон (при наличие на такъв);
 • документ за самоличност (за справка);

Услугите са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, в зависимост от желанието и потребностите на кандидат- потребителя.

Социалните услуги в ЦСРИЛЗУ се заплащат съгласно Тарифа за заплащане на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет в рамките на 5 % от доходите на потребителите, като при изчисляването на таксата  се взема предвид стойността на извършените комунално-битови  разходи и  времето/часовете/, през което лицето е ползвало социалната услуга.

Адресът на ЦСРИЛЗУ е:

9700 Шумен, ул. Цар Освободител“ № 104

Телефон за контакт: 054/ 801 282

E-mail: csrin@abv.bgЦентър за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания – гр. Шумен

Сподели