ДОКЛАД: Проучване на потребностите от специализирани грижи за пациентите с редки заболявания в България

Настоящият доклад представя резултатите от проучване на потребностите от специализирани грижи за пациентите с редки заболявания в България, проведено в партньорско сътрудничество между Сдружение за развитие на българското здравеопазване и Сдружение „Ретина България“, като част от изпълнението на дейностите по проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“.

Изпълнението бе съсредоточено в два основни етапа. По време на първия етап са проведени интервюта с представители на 11 пациентски организации, представляващи пациенти с редки заболявания, чрез попълване на полу-стандартизиран и Предварително подготвен въпросник, касаещ предизвикателствата, пред които са изправени.

Въпросникът обхваща следните теми:

• Диагностика, скрининг, превенция

• Лечение и медицински изделия

• Експертна медицинска грижа

• Регистри, данни

• Палиативни грижи, рехабилитация, холистичен подход

• Нормативна уредба на редките заболявания

• Участие на пациентите в процеса на здравеопазване

По време на втория етап се проведе дискусионна среща – семинар с различни представители на пациентски организации, на която бяха представени резултатите отпроведените интервюта, а непосрещнатите нужди на пациентите бяха дискутирани и допълнени.

Настоящият доклад обобщава резултатите и представя предизвикателствата, пред които са изправени пациентите с редки заболявания в България.

Този документ е създаден в рамките на проект “Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни Граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г.

ДОКЛАД: Проучване на потребностите от специализирани грижи за пациентите с редки заболявания в България

Сподели