Становище по предложенията за промени в наредбата за помощни средства и медицински изделия

Сдружение Ретина България изрази своята позиция в Обществена консултация по Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

Предложенията за изменение на наредбата бяха публикувани на сайта за обществени консултации https://strategi.bg на 27 август 2021 г.

Становището е изпратено на 24 септември 2021 г.

Пълният текст на становището можете да прочетете в следващите редове.

Изх. № 5/24.09.2021 г.

ДО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Обществена консултация по Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.)

СТАНОВИЩЕ

от Сдружение „Ретина България“

Уважаеми д-р Кацаров,

Сдружение Ретина България е неправителствена организация, ръководена от пациенти, насърчаваща изследванията и политиките за хората с генетични наследствени и възрастово обусловени болести на ретината, която споделя мисията и следва посоката на дейността на Retina International и EURORDIS в България.

В периода ноември 2019 – януари 2020 експертен екип на организацията извърши анализ на наличните стратегически документи и нормативна уредба в България, отнасящи се до очното и зрителното здраве. Анализът беше извършен в рамките на проект „Визия за зрение“, изпълняван от Сдружение Ретина България, Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Blindrafelagid  – Асоциацията на зрително затруднените- Исландия, по програма на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 www.activecitizensfund.bg.

Понастоящем, ние, членовете на експертния екип по проекта „Визия за зрение“, въз основа на направения анализ и провежданите консултативни срещи с представители на различните заинтересовани страни,  подготвяме препоръки до отговорните институции за промени политическите и нормативни документи, свързани с очното здраве и ограничаването на слепотата в България. Един от сериозните проблеми, които констатирахме, е свързан с помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората със зрителни увреждания. Според нас, проблемът се състои в следното:

С влезлият в сила през 2019 г.  Закон за хората с увреждания (ЗХУ) беше предвидена реформа в политиката на държавата по отпускане и финансиране на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия (ПСПСМИ за хората с увреждания (чл.73 от ЗХУ)). По същество реформата предвижда финансирането и предоставянето на ПСПСМИ за хората с увреждания да се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) въз основа на механизъм и стандарти за качество на ПСПСМИ за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Въпреки неколкократното отлагане на сроковете за финализиране на реформата, към септември 2021 г. все още липсва цялостна нормативна уредба на дейностите по финансиране, отпускане, предоставяне, изработване и ремонт  на ПСПСМИ за хората с увреждания. Остава неизяснена процедурата по отпускане, предоставяне, изработване и ремонт на ПСПСМИ. Въпреки изричното препращане на чл. 73, ал. 3 от ЗХУ, все още подзаконовата нормативна уредба не е приведена в съответствие с изискванията на  Закона. Нещо повече, в сила са нормативни текстове, които уреждат едни и същи въпроси, но по коренно различен начин. Например чл. 68 от ППЗХУ и текстовете за ПСПСМИ от Наредба 7 от 2021 г.  уреждат въпроса за финансирането на ПСПСМИ по коренно различен начин, но и двата текста са все още в сила. Като се има предвид обстоятелството, че реформата и нормативните промени следва да влязат в сила от 01.01.2022 г., липсата на съгласуваност на подзаконовите актове е наистина силно притеснителна.

По принцип подкрепяме измененията в Наредба 7, които са обект на настоящата обществена консултация. Възможността за финансиране и предоставяне на нови ПСПСМИ за хора с увреждания ще отговори на потребността от разширяване и актуализиране на съществуващия към момента списък по чл. 68 от ППЗХУ. Следва да се има предвид, че броят ПСПСМИ, предназначени за хора със зрителни увреждания  в списъка по чл. 68 от ППЗХУ е само 5; тези ПСПСМИ и изискванията за предоставянето им не са актуализирани с десетилетия. Според нас, за да отговаря този списък на нуждите на хората със зрителни увреждания, е необходимо самите тези хора, както и производителите, вносителите или търговците на тези изделия да бъдат включени много по-активно в процеса на съставяне и актуализиране на списъка.

Общата констатация на Сдружение „Ретина България“ във връзка с предложените изменения в Наредба 7 от 2021 г. е следната:

Смятаме, че възможността за финансирането на нови групи ПСПСМИ от НЗОК гарантира в по-голяма степен правата на хората с увреждания за водене на независим живот и включване в обществения живот. С тези промени НЗОК по-лесно ще включва и актуализира списъка с ПСПСМИ за хората с увреждания, вкл. в синхрон с напредъка на съвременните информационни технологии. Наредбата, обаче, не включва в достатъчна степен в процеса на актуализиране на списъка самите хора с увреждания, както и производителите, вносителите и търговците на ПСПСМИ. Също така, за да се гарантира цялостност и съгласуваност на подзаконовите нормативни актове, би следвало всички актове, към които препраща чл. 73, ал. 3 от ЗХУ, да се приемат в пакет. В противен случай рискът от нормативни празноти и колизии е неприемливо голям.

Вярваме, че нашите предложения също ще бъдат взети предвид при окончателното оформяне на текста на Наредба 7 от 2021 г.

Изразяваме готовност да се включим с натрупаната в организацията ни експертиза и капацитет в бъдещи обсъждания и дискусии по въпроси, свързани с политики и мерки в сферата на очното здраве и зрителните нарушения, вкл. и по въпросите за отпускане и предоставяне на ПСПСМИ за хората със зрителни увреждания в България.

С уважение:

Д-р Петя Стратиева-Лукова – Председател на УС

За Сдружение „Ретина България“: Мисията на РЕТИНА БЪЛГАРИЯ е да направлява експертната дейност, осигуряваща превенция, лечение и рехабилитация на засегнатите от пигментен ретинит, макулна дегенерация, синдром на Ушер и целия спектър дегенеративни болести на ретината (www.retinabulgaria.bg)

Сподели