Ваня Войнова: „Специалното  училище „Луи Брайл“ е място, където всяко зрително затруднено дете или ученик и неговото семейство могат да получат подкрепа“

Казвам се Ваня Войнова и работя като зрителен терапевт в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, София. Започнах работа през 1991 година и поставих началото на обучението по специалната програма Зрително подпомагане. Завършила съм първия випуск на СУ “Св. Климент Охридски“ с квалификация „Дефектолог – тифлопедагог“. Магистър съм и по психология.           

Началото на професионалната ми реализация не беше лесно. Моя настолна книга беше „Детска офталмология“. В училище имаше очен кабинет, който посещавах почти всеки ден. Лекарите бяха много отзивчиви, за да отговарят на безбройните ми въпроси. Ясна ми беше почти цялата теория за очните заболявания – причини, симптоми, лечение, но не ми беше ясно как функционира увреденият зрителен анализатор, т.е. как и доколко вижда детето при конкретно заболяване, за да мога да развия неговото функционално зрение и да въздействам с подходяща обучителна терапия, което е целта на зрителното подпомагане. Днес, след тридесет години, осъзнавам, че моята специалност е уникална, защото дава възможност да се компенсира зрителният дефицит, да се въздейства с нетрадиционни средства върху медицински проблем.

Обучението по зрително подпомагане е индивидуално и обхваща всички ученици, които имат зрително възприятие от перцепция на светлина до най-висока степен на слабо зрение.       В програмата са включени слабовиждащи деца от групата по ранно въздействие /0 – 5 години/, ученици, обучаващи се по общообразователната програма и деца с допълнителни увреждания.

            Първият етап е изследване и оценяване нивото на зрително функциониране. Следва разработване на индивидуална програма, която включва зрителните умения, които трябва да се формират и развият в процеса на обучение. 

            Програмата по Зрително подпомагане  включва и обучение в използване на средства за слабо зрение: неоптични – различни видове осветление, цветни филтри, поставки за четене; оптични – ръчни и настолни лупи; електронни – портативни и настолни електронни увеличители.  

Според индивидуалните потребности на учениците се изработват материали, подготвят се учебници на уголемен шрифт, усвояват се специфични четивни техники.  При необходимост се обучават в използване на електронна лупа. В класните стаи  слабовиждащите ученици разполагат и с настолни увеличители.

Целта на специалната програма по Зрително подпомагане е ефективно използване на слабото зрение в обучението и в ежедневието.

            В Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ се обучават ученици от подготвителен до 12. клас по общообразователната програма. Тя включва всички учебни предмети, които се изучават и в масовото училище. Разликата е, че незрящите ученици използват брайлово писмо. Обучението в областта на информационните технологии се извършва с помощта на специализиран софтуер. Програмата по изобразително изкуство е адаптирана и се нарича „тактилно творчество“.  Учениците се явяват на НВО след 4., 7. и 10. клас и на ДЗИ след 12. клас. Те разполагат с удължено време, регламентирано от МОН за провеждане на изпита, и работят с учител – консултант.

Цялостният обучителен процес е съпроводен от специалните програми по Полезни умения, Ориентиране и мобилност и  Зрително подпомагане. Тези програми са насочени към овладяване на конкретни практически умения, които са основа за изграждане на самостоятелни и независими личности.

В училището работят двама психолози, логопед и рехабилитатор.

От 1995 г. в училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ се работи и с деца с допълнителни увреждания. Броят на тези деца се увеличава и това е тенденция, която се наблюдава в световен мащаб. Това са ученици, които освен зрителното нарушение имат и  други заболявания – умерена до тежка степен на интелектуална недостатъчност, церебрална парализа, слухови проблеми, аутистично поведение, емоционални разстройства и др.

Съгласно действащото законодателство всеки родител на дете със зрителен проблем може да избере къде да се обучава неговото дете – специално училище или общообразователно. В отговор на тенденциите за интеграция на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища от много години към нашето училище функционира  консултантска служба, която подпомага интегрираните зрително затруднени ученици, техните семейства, колегите и специалистите /психолози, логопеди, ресурсни учители/ от масовите училища.  

През 1995 година е създадена и Службата по ранно въздействие. Консултантите по ранно въздействие работят със зрително затрудненото дете в неговия дом или в детската градина от раждането до тръгването му на училище. Те обучават и неговите родители, подпомагат включването им като партньори в обучението. Това е най-сензитивният, но и най-критичен период в детското развитие. Доброто сътрудничество с детските офталмолози е от огромно значение за ранното обхващане на тези деца. Този процес не е ефективен и това е причина много родители да не са информирани за възможностите на специалното училище, за инструментите, с които то разполага, за подготвеността и професионализма на педагозите.

На този етап има комуникация между училището и различните специалисти по очни болести, но липсва екипната работа. Преди 10 години се проведе „Скрининг за зрение при деца в училищна възраст“ и всички ученици бяха обстойно прегледани  в Очна клиника „Акад. Пашев“. Няколко години по-късно очни прегледи бяха организирани и в Болница Токуда. На лекари  от УМБАЛ“Александровска“ сме предоставяли данни за деца и ученици с вродена и вторична глаукома, а последната информация беше свързана с ретиналните дистрофии.

Подробна информация за  СУ УНЗ „Луи Брайл“ може да се прочете на сайта на училището, но по- важно е повече хора да бъдат информирани , че специалното  училище е място, където всяко зрително затруднено дете или ученик и неговото семейство могат да получат подкрепа.     

В заключение искам да обърна внимание на всички специалисти, ангажирани с превенцията, лечението и рехабилитацията на зрително затруднените деца, ученици и възрастни,  че в центъра на педагогическия и медицинския интерес е човекът с проблем. Единствено общата целенасочена работа може да доведе до желания резултат.   

Сподели